SikaCem Superplast upłynniająca domieszka do betonu

SikaCem Superplast jest odpowiedni do produkcji mieszanek betonowych, od których wymaga się:
▪ Uplastycznienia lub upłynnienia
▪ Ograniczenia wody zarobowej
▪ Dobrej urabialności

Opis

SikaCem Superplast

SIKACEM SUPERPLAST DOMIESZKA DO BETONU ZNACZNIE REDUKUJĄCA ILOŚĆ WODY /UPŁYNNIAJĄCA

OPIS PRODUKTU
SikaCem Superplast to domieszka do betonu znacznie redukująca ilość wody/upłynniająca zgodna z PNEN 934-2+A1:2012; Tab. 3.1/3.2.

ZASTOSOWANIA
SikaCem Superplast jest odpowiedni do produkcji mieszanek betonowych, od których wymaga się:
▪ Uplastycznienia lub upłynnienia
▪ Ograniczenia wody zarobowej
▪ Dobrej urabialności
SikaCem Superplast najczęściej stosuje się do:
▪ Betonów towarowych
▪ Betonów nawierzchniowych (napowietrzanych)
▪Betonów zwykłych, drobnoziarnistych i zapraw o gęstychkonsystencjach

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY
Działanie domieszki w mieszance betonowej jest oparte na kilku zjawiskach fizyczno-chemicznych. Dzięki wykorzystaniu
efektu podwójnej warstwy jonowej uzyskiwane są następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu:
▪Możliwość ograniczenia ilości wody zarobowej, co pozwala na uzyskanie betonu o podwyższonej gęstości i wytrzymałości
▪Poprawiona urabialność, co pozwala na ograniczenie kosztów podawania mieszanki betonowej, jej wbudowania i zagęszczenia
▪ Bardzo długi czas utrzymania konsystencji
▪Zredukowanie wczesnych i poprawa końcowych wytrzymałości
▪SikaCem Superplast nie zawiera chlorków i innych związków chemicznych powodujących korozję stali zbrojeniowej. Może być stosowany bez ograniczeń do konstrukcji żelbetowych i sprężonych.

APROBATY / NORMY
Domieszka do betonu znacznie redukująca ilość wody / upłynniająca zgodnie z PN-EN 934-2 Tabela 3.1 i 3.2, deklaracja właściwości użytkowych 69834490, certyfikowana przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą zakładową kontrolę produkcji 1488, certyfikat zgodności
zakładowej kontroli produkcji 1488-CPR-0063/Z, oznakowana znakiem CE.

INFORMACJE O PRODUKCIE
Baza chemiczna Sulfonowany polikondensat naftalenowy / lignosulfonian
Pakowanie 1 kg and 5 kg
Wygląd / Barwa Ciemnobrązowa, jednorodna ciecz.
Czas składowania 24 months from the date of production
Warunki składowania Produkt musi być przechowywany w oryginalnym, nieotwieranym i nieuszkodzonym, szczelnym opakowaniu. Cronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem. Po dłuższym składowaniu produkt należy przemieszać. Przy dostawach luzem
stosować wyłącznie czyste pojemniki.
Gęstość 1,155 ± 0,020 kg/dm3
Wartość pH 5,0 ± 1,0
Całkowita zawartość jonów chlorkowych ≤ 0,1% (domieszka bezchlorkowa)
Rónoważnik tlenku sodu ≤ 2,0%

INFORMACJE TECHNICZNE
Wytyczne betonowania Zastosowanie domieszki SikaCem Superplast zapewnia uzyskanie betonu najwyższej jakości, ale wszelkie, powszechnie stosowane zasady betonowania nie mogą być pominięte. Świeży beton musi być odpowiednio pielęgnowany.

INFORMACJE O APLIKACJI
Zalecane dozowanie 0,3 ÷ 3,0 % masy cementu
przeciętne dozowanie 0,8 ÷ 1,6 % masy cementu
Kompatybilność Opóźniacze Sika Retarder, przyspieszacze Sika FS i SikaRapid®, domieszki napowietrzające Sika® LPS lub SikaAer®
W przypadku stosowania kombinacji domieszek konieczne jest wykonanie zarobów próbnych.

INSTRUKCJA APLIKACJI DOZOWANIE
Dozowanie domieszki : do mokrej mieszanki lub jednocześnie z wodą zarobową. Czas mieszania po dodaniu wody i domieszki powinien
być indywidualnie określany, minimalny czas mieszania wynosi 30 sekund. Czas mieszania zależy od rodzaju mieszarki i musi być
starannie określony. Należy wykonać zaroby próbne.