SikaCem Plast domieszka do zapraw tynkarskich

SikaCem Plast jest domieszką napowietrzającą stosowaną do produkcji betonów i zapraw o podwyższonej urabialności, mrozoodporności i odporności na sole odladzające. Zawartość i rozkład porów powietrza w betonie umożliwia na stosowanie domieszki nawet w trudnych warunkach.

Opis

SikaCem Plast

SIKACEM PLAST DOMIESZKA NAPOWIETRZAJĄCA DO BETONÓW

OPIS
SikaCem Plast jest domieszką napowietrzającą stosowaną do produkcji betonów i zapraw o podwyższonej urabialności, mrozoodporności i odporności na sole odladzające. Zawartość i rozkład porów powietrza w betonie umożliwia na stosowanie domieszki nawet w trudnych warunkach.

ZASTOSOWANIA
▪ Zaprawy murarskie i tynkarskie
▪ Betony hydrotechniczne
▪Betony napowietrzone z plastyfikatorem lub superplastyfikatorem
▪Mieszanki betonowe o niskiej zawartości frakcji drobnych (domieszka poprawia urabialność)
▪ Jastrychy i zaprawy cementowe

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY
Dzięki domieszce SikaCem Plast można uzyskać:

▪Beton napowietrzony, w którym pory powietrza mają odpowiednią wielkość i równomierny rozkład
▪ Miejsce do ekspansji zamarzającej w betonie wody
▪ Redukcję podciągania kapilarnego
▪Dobrze urabialny beton z małą zawartością frakcji drobnych
▪W związanym betonie / zaprawie prowadzi do: Powstania pęcherzyków powietrza o optymalnej wielkości i rozmieszczeniu
▪Wzrostu mrozoodporności i odporności na sole odladzające
▪ Redukcji absorpcji kapilarnej
▪ Polepszenia urabialności

APROBATY / NORMY
Domieszka napowietrzająca do betonu zgodnie z PNEN 934-2:2009+A1:2012, deklaracja właściwości użytkowych
nr 83414132, certyfikowana przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą zakładową kontrolę produkcji 1488, certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji 1488-CPR-0063/Z, oznakowana znakiem CE.

INFORMACJE O APLIKACJI
Zalecane dozowanie do 0,8% masy cementu

INSTRUKCJA APLIKACJI/DOZOWANIE
Domieszkę należy dodawać bezpośrednio do betonu wraz z wodą zarobową lub do gotowej mieszanki betonowej pod koniec procesu mieszania. SikaCem Plast nie może być dodawany do suchych składników Czas mieszania zależy od rodzaju mieszarki i musi być
starannie określony Ilość wprowadzonych w beton porów powietrza zależy od wielu czynników np. takich jak: temperatura, skład
mieszanki betonowej, czas mieszania, zagęszczanie, pompowanie itp.
Podczas betonowania należy regularnie sprawdzać zawartość porów powietrza w betonie.

INFORMACJE O PRODUKCIE
Baza chemiczna Syntetyczne tensydy
Pakowanie 1 kg oraz 5 kg
Wygląd / Barwa Brązowa, jednorodna ciecz
Czas składowania 12 miesięcy od daty produkcji
Warunki składowania Produkt należy przechowywać w nieuszkodzonym, nieotwieranym i oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchych warunkach. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem. Przy dostawach luzem stosować wyłącznie czyste pojemniki. Po dłuższym składowaniu produkt należy przemieszać.
Gęstość 1,005 ± 0,005 kg/dm3
Wartość pH 7,0 ± 2,0
Całkowita zawartość jonów chlorkowych ≤ 0,1 % (domieszka bezchlorkowa)
Rónoważnik tlenku sodu ≤ 0,6 %