SikaCem Level domieszka do wylewek

SikaCem Level jest plastyfikatorem szczególnie przydatnym do produkcji betonów posadzkowych i wylewek na ogrzewanie podłogowe.
Domieszka do betonów posadzkowych o normalnym i długim czasie utrzymywania konsystencji. Domieszka pomocnicza stosowana w kombinacji z superplastyfikatorami Sikament®/Sika® ViscoCrete® do betonów projektowych wyższych klas.

Opis

SikaCem Level

SIKACEM LEVEL DOMIESZKA DO WYLEWEK POSADZKOWYCH I BETONU REDUKUJĄCA ILOŚĆ WODY /UPLASTYCZNIAJĄCA
OPIS PRODUKTU
SikaCem Level jest plastyfikatorem szczególnie przydatnym do produkcji betonów posadzkowych.

ZASTOSOWANIA
Domieszka do betonów posadzkowych o normalnym i długim czasie utrzymywania konsystencji. Domieszka pomocnicza stosowana w kombinacji z superplastyfikatorami Sikament®/Sika® ViscoCrete® do betonów projektowych wyższych klas.

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY
▪Redukując napowietrzenie mieszanki poprawia przewodnictwo ciepła
▪Zapewnia lepsze zwilżanie ziaren cementu dzięki obniżeniu napięcia powierzchniowego wody zarobowej
▪Powoduje powstanie homogenicznego zaczynu cementowego (zwiększa się stopień zdyspergowania ziaren cementu)
▪Zmniejsza siły tarcia między cementem a pozostałymi składnikami mieszanki betonowej
▪ Zmniejsza zapotrzebowanie na wodę
▪Zwiększa jednorodność i plastyczność mieszanki betonowej
▪Zmniejsza podatność betonu na wydzielanie wody i segregację
▪ Zwiększa szczelność betonu i obniża nasiąkliwość
▪Poprawia urabialność (podawanie pompą, zagęszczanie, profilowanie i wygładzanie)
▪Umożliwia obniżenie kosztów betonowania (mniejsze zużycie maszyn i urządzeń)
▪ Ułatwiona jest produkcja betonu wodoszczelnego
▪Beton po związaniu uzyskuje wyższe wytrzymałości końcowe

APROBATY / NORMY
Domieszka do betonu redukująca ilość wody / uplastyczniająca zgodnie z PN-EN 934-2:2009+A1:2012, deklaracja
właściwości użytkowych nr 30806213, certyfikowana przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą zakładową kontrolę produkcji
1488, certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji 1488-CPR-0063/Z, oznakowana znakiem CE.

INFORMACJE O PRODUKCIE
Baza chemiczna Lignosulfonian / Glukonian
Pakowanie 1 kg i 5 kg
Wygląd / Barwa Jednorodna, jasno-miodowa ciecz
Czas składowania 12 miesięcy od daty produkcji
Warunki składowania Produkt należy przechowywać w nieuszkodzonym, nieotwieranym i oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchych warunkach. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem. Przy dostawach luzem stosować wyłącznie czyste pojemniki. Po dłuższym składowaniu produkt należy przemieszać.
Gęstość 1,05 ± 0,02 kg/dm3
Wartość pH 7,5 ± 1,0
Całkowita zawartość jonów chlorkowych ≤ 0,1 % (domieszka bezchlorkowa)
Rónoważnik tlenku sodu ≤ 2,5 %

INFORMACJE O APLIKACJI
Zalecane dozowanie do 1,5% masy cementu
przeciętne dozowanie 0,2 ÷ 0,8% masy cementu
Kompatybilność SikaCem® Level jest kompatybilna z superplastyfikatorami Sikament® / Sika® ViscoCrete®.

INSTRUKCJA APLIKACJI/DOZOWANIE
Plastyfikator SikaCem® Level należy dodawać do gotowej mieszanki pod koniec procesu mieszania. Dozwolone jest także dodawanie plastyfikatora wraz z wodą w trakcie sporządzania mieszanki betonowej. W przypadku stosowania w kombinacji z superplastyfikatorami,
SikaCem® Level należy dozować jako pierwszy. Dozowanie do suchych składników nie daje właściwego efektu uplastycznienia.
Czas mieszania zależy od rodzaju mieszarki i musi być starannie określony. W przypadku dodania większych ilości plastyfikatora
lub, gdy mieszanie odbywa się w niskich temperaturach – może wystąpić przy stosowaniu niektórych gatunków cementów zjawisko lekkiego opóźnienia wiązania. Po ustaniu tego zjawiska dalsze wiązanie betonu odbywa się bez przeszkód. Beton, w którym nastąpiło opóźnienie
wiązania należy jednak poddać szczególnie starannej pielęgnacji.