Sika Igol izolacja bitumiczno-lateksowa

Sika Igol jest wodną, bezrozpuszczalnikową emulsją bitumiczno‐lateksową służącą do wykonywania powłok przeciwwilgociowych, przeciwwodnych oraz impregnacyjnych. Wysoka zawartość suchej masy (55 – 60%) zapewnia powstanie trwałej powłoki ochronnej, odpornej na wilgoć i substancje agresywne zawarte w gruncie.

Opakowanie: 10 kg

Opis

Sika Igol

Sika Igol, anionowa emulsja bitumiczno‐lateksowa typu AL
OPIS PRODUKTU
Sika Igol jest wodną, bezrozpuszczalnikową emulsją bitumiczno‐lateksową służącą do wykonywania powłok przeciwwilgociowych, przeciwwodnych oraz impregnacyjnych. Wysoka zawartość suchej masy (55 – 60%) zapewnia powstanie trwałej powłoki ochronnej, odpornej na wilgoć i substancje agresywne zawarte w gruncie.
ZASTOSOWANIE
Sika Igol jako wysokiej jakości wodna emulsja bitumiczno‐lateksowa stosowana jest do:
‐ wykonywania skutecznych, systemowych zabezpieczeń przeciwwilgociowych i przeciwwodnych dachów, stropodachów, wylewek
betonowych, piwnic, łaźni, ław i fundamentów
‐ wykonywania izolacji posadzkowych
‐ konserwacji i renowacji asfaltowych pokryć dachowych
‐ wykonywania bezspoinowych i bezpapowych powłok dachowych zbrojonych siatkami i włókninami technicznymi
‐ zabezpieczania betonów przed korozją i wilgocią
‐ wykonywania warstw gruntujących i podkładowych (po rozcieńczeniu z wodą) pod papy termozgrzewalne, lepiki, emulsje, masy i roztwory
asfaltowe
‐ stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
CHARAKTERYSTYKA / WŁAŚCIWOŚCI
‐ Materiał gotowy do użycia
‐ Możliwość stosowania na suche i wilgotne podłoża
‐ Wodorozcieńczalny, nie zawiera rozpuszczalników
‐ Doskonałe wnikanie w pory i kapilary podłoży mineralnych
‐ Bezpieczny dla środowiska naturalnego
‐ Możliwość kontaktu z wełną mineralną i styropianem
‐ Właściwości tiksotropowe
DANE PRODUKTU
KOLORY Czarny
OPAKOWANIA Pojemnik plastikowy 10 kg
SKŁADOWANIE Materiał w nieuszkodzonych opakowaniach składowany w chłodnych i suchych warunkach, w temperaturach pomiędzy +5°C a + 25°C najlepiej zużyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji.

UKŁAD WARSTW
Gruntowanie:
Sika Igol rozcieńczony wodą w proporcji od 1:1 do 1:6
Izolacja:
1 – 4 x Sika Igol
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Podłoże należy wyrównać (musi być bez spękań, ubytków, wystających fragmentów), oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń mogących wpływać
negatywnie na utwardzanie powłoki (tłuszcze, oleje, smary, mleczko cementowe). Podłoże powinno być suche lub lekko wilgotne (w przypadku podłoży wilgotnych czas schnięcia powłoki ulegnie wydłużeniu). Wszelkie krawędzie należy sfazować, wklęsłe naroża zaokrąglić zaprawą cementową, na stykach powierzchni pionowych i poziomych zastosować fasetę. Wszelkie uszkodzenia podłoża, spoiny, raki, szczeliny należy wypełnić. Powierzchnie o nieregularnych kształtach, licznych ubytkach lub wypukłościach należy pokryć przed gruntowaniem tynkiem cementowym.
DANE TECHNICZNE
BAZA CHEMICZNA Asfalt, lateks, woda, dodatki uszlachetniające
GĘSTOŚĆ ~ 1,0 kg/dm3
ZUŻYCIE MATERIAŁU 0,5 – 1,0 kg/m2 na jedną warstwę, w zależności od rodzaju podłoża i zastosowania

SZCZEGÓŁY APLIKACJI
PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU
Przed aplikacją dokładnie wymieszać materiał. Do gruntowania chłonnych podłoży mineralnych, w zależności od nasiąkliwości podłoża, Sika Igol rozcieńczyć wodą w proporcji od 1:1 do 1:6.
METODY APLIKACJI Masę nakładać na podłoże za pomocą pędzla, wałka lub szczotki. Możliwa jest również aplikacja natryskiem. W przypadku aplikacji kilku warstw kolejną warstwę można nanosić po wyschnięciu poprzedzającej. Grubość jednej warstwy nie powinna przekraczać 1 mm.
WARUNKI APLIKACJI Aplikację należy przeprowadzać w suchych warunkach przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +30°C i przy przewidywanym braku opadów atmosferycznych do czasu pełnego wyschnięcia. Wilgotność względna powietrza: maksimum 80%.
CZAS SCHNIĘCIA Około 6 godzin przy +20°C i wilg. wzgl. 65%.
Czas schnięcia zależy od temperatury i wilgotności względnej powietrza. Wzrost temperatury i/lub spadek wilgotności skraca czas schnięcia. Spadek temperatury i/lub wzrost wilgotności wydłuża czas schnięcia. W okresie schnięcia powłoka musi być chroniona przed przemarzaniem, kontaktem z wodą oraz uszkodzeniami mechanicznymi