MC-BetoSolid SX epoksydowy klej konstrukcyjny

Klej – szpachlówka epoksydowa, do połączeń konstrukcyjnych w budownictwie.

Opakowanie A+B: 2,5 i 5 kg

Opis

MC-BetoSolid SX

Szpachla klejąca, do połączeń konstrukcyjnych w budownictwie

 

Właściwości
O wysokich parametrach wytrzymałości mechanicznej
Dwukomponentowa epoksydowa szpachla klejąca i naprawcza
Wysoka przyczepność do podłoża, stabilna również przy pracach sufitowych
Wodoszczelna i bezskurczowa nie zawiera rozpuszczalników
Mrozoodporna zgodnie z wymaganiami normy EN 13687-1
Odporna na zraszanie zgodnie z wymaganiami normy EN 13687-2
Odporna na zmiany temperatur (50 cykli, -25 °C do +55 °C)
Certyfikowana zgodnie z EN 1504-2 jako produkt do powierzchniowej ochrony betonu
Certyfikowana jako klej do zastosowania w budownictwie zgodnie z EN 1504-4

Aplikacje
Klej do zastosowań w budownictwie zgodnie z wymaganiami normy EN 1504-4 do związanych zapraw lub betonu, zasada 4, metoda 4.4
Klejenie elementów: betonowych, z kamienia naturalnego, stali, drewna, ceramiki, z tworzyw sztucznych (po mechanicznym uszorstnieniu)
Naprawa uszkodzonych elementów betonowych oraz wyrównywanie powierzchni betonowych w elementach prefabrykowanych i tunelowych
Wypełnianie pustek, szczelin oraz do naprawy sztywnych wypełnień spoin

Sposób zastosowania

Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być czyste, suche, i wolne od luźnych elementów, kurzu, smarów oraz wszelkich innych materiałów, utrudniających przyczepność. Badania kontrolne podłoża Przed każdym zastosowaniem szpachli klejącej MCBetoSolid SX należy przeprowadzić badanie podłoża. Wytrzymałość na rozciąganie przygotowanego podłoża nie może być mniejsza niż 1,5 N/mm². Wilgotność powierzchni chłonnych nie może przekraczać 4%.

Mieszanie
Przed zastosowaniem produktu MC-BetoSolid SX należy połączyć oba jego komponenty (bazowy i
utwardzacz) w odpowiednich proporcjach a następnie dokładnie wymieszać za pomocą mieszadła
wolnoobrotowego (ok. 300-400 obr./ min.). Najlepiej nadaje się do tego mieszadło kotwicowe. Komponent
B wsypuje się do pojemnika z komponentem A. Opakowania należy dokładnie opróżnić a następnie
obydwa składniki wymieszać bardzo dokładnie aż do momentu uzyskania homogenicznej masy. Po
wymieszaniu masę należy przełożyć do czystego pojemnika i jeszcze raz starannie wymieszać.
Rozrobiony materiał należy zużyć w podanym czasie zachowania jego własności roboczych.

Aplikacja
Szpachlę MC-BetoSolid SX nanosi się za pomocą kielni. Przy czym należy stosować następująca zasadę: chcąc skleić dwa elementy, na jeden należy nałożyć cienką warstwę szpachli, na drugi zaś grubą warstwę we właściwej ilości. Należy pamiętać o zastosowaniu rozpórek.

Czyszczenie
Po zakończeniu prac lub w przypadku dłuższych przerw postojowych narzędzia, które miały kontakt ze szpachlą należy natychmiast wyczyścić za pomocą odpowiedniego środka, zawierającego rozpuszczalnik (np. MC-Verdünnung EP).

Wskazówka
Zużycie materiału, czas urabialności, jak również pozostałe dane techniczne zależą od temperatury i właściwości danego obiektu. Przy niskich temperaturach z reguły należy liczyć się z opóźnioną reakcją, tzn. czas urabialności oraz twardnienia wydłużają się w stosunku do normalnych warunków
klimatycznych. Wysokie temperatury przyspieszają czas twardnienia i podane w tabeli czasy odpowiednio ulegają skróceniu. Oddziaływanie substancji chemicznych oraz wpływ światła mogą doprowadzić do zmian w odcieniu powłoki, co z reguły nie ma wpływu na właściwości i użyteczność produktu.
Powierzchnie wystawione na oddziaływanie czynników chemicznych i mech