Firmy handlowe

Zapraszamy do współpracy firmy zajmujące się obrotem handlowym materiałami budowlanymi, wykończeniowymi, rozwiązaniami z zakresu przemysłu i motoryzacji. W celu poznania oferty handlowej zapraszamy do kontaktu.

Firmy wykonawcze

Zapraszamy do współpracy firmy z branży budowlanej, architektów, projektantów oraz instalatorów chcących poznać produkty lub poszerzyć swoją wiedzę. Organizujemy szkolenia z zakresu oferowanych produktów, systemów oraz materiałów budowlanych. Zainteresowanych prosimy o kontakt z naszym biurem.

Aquafin 2K dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca

  • aquafin 2k

Aquafin 2K dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca

Aquafin 2K bezszwowa i bezspoinowa, mostkująca rysy elastyczna powłoka uszczelniająca  do stosowania na wszelkich nośnych, spotykanych w budownictwie podłożach może być nanoszona pędzlem, pacą lub natryskiwana odpowiednim urządzeniem.

Opakowanie: 33,33 kg A+B

Product Description

Aquafin 2K

Aquafin 2K bezszwowa i bezspoinowa, mostkująca rysy elastyczna powłoka uszczelniająca  do stosowania na wszelkich nośnych, spotykanych w budownictwie podłożach może być nanoszona pędzlem, pacą lub natryskiwana odpowiednim urządzeniem. Przywiera bez wstępnego gruntowania do wilgotnych podłoży, dyfuzyjna, odporna na mróz, promieniowanie UV oraz starzenie.
Zaprawa wodoszczelna odporna na działanie gnojowicy, dopuszczona do stosowania w zbiornikach wody przeznaczonej do spożycia Atest PZH HK/W/1007/01/2010
Zastosowania:

Izolacja budowli:
Ekonomiczne i niezawodne uszczelnianie np. betonowych lub murowanych elementów budowli w obszarze gruntu przeciwko
przenikaniu wilgoci gruntowej, wody bezciśnieniowej i naporowej (w przypadku odpowiednich konstrukcji), jak również uszczelnianie poziome murów. Ponadto nadaje się do uszczelniania zazielenionych nieocieplanych dachów betonowych garaży podziemnych, garaży prefabrykowanych, kontenerów, zbiorników wody użytkowej, zbiorników na ścieki i kanałów, jak również zbiorników na gnojowicę.

Uszczelnienia zespolone pod wyłożeniami z płytek ceramicznych:
Ekonomiczne i niezawodne uszczelnienia pod wyłożeniami z płytek ceramicznych, gdy wymagana jest wodoszczelność w pomieszczeniach o długotrwałym lub stałym obciążeniu wilgocią np. w łazienkach i kuchniach pomieszczeń mieszkalnych, w prywatnych i publicznych pomieszczeniach sanitarnych, jak również na balkonach i tarasach, basenach i otoczeniu basenów.
W miejscach połączeń ścian i posadzki elastyczne uszczelnienie powierzchni należy wzmocnić taśmą uszczelniającą ASO–Dichtband-2000 lub ASO-Dichtband-2000-S, w zależności od klasy obciążenia. AQUAFIN 2K spełnia wymagania klasy obciążenia A i B według kryteriów kontroli nadzoru budowlanego oraz klasy obciążenia A0 i B0 według instrukcji ZDB

Dane techniczne:
AQUAFIN-1K UNIFLEX-B
Baza: piasek/cement dyspersja tworzyw sztucznych
Proporcje mieszania: 3 części wag. 1 część wag.
Opakowania: worek 25 kg pojemnik 8,33 kg
worek 6-kg pojemnik 2 kg
Barwa: szara biała
Czas obrabialności*): ok. 60 minut
Temperatura podłoża/aplikacji: +5 °C do +30 °C
Wytrzymałość na odrywanie(przyczepność) wg DIN EN 1542: > 0,5 N/mm² po 28 dniach
Wytrzymałość na rozrywanie wg DIN 53504: > 0,4 N/mm² w temp. +23 °C
Wydłużenie przy zerwaniu wg DIN 53504: >8 % w temp. +23 °C
Mostkowanie rys wg DIN 28052-6 (PG MDS), rysa 0,4 mm, 24 h: potwierdzono
Wodoszczelność związanej warstwy wg PG AIV, (0,2 m SW): potwierdzono
Wodoszczelność związanej warstwy wg PG AIV/ MDS,

Obciążalność/Zużycie materiału/Grubość warstwy po wyschnięciu:
Wilgoć gruntowa/woda opadowa niezalegająca: co najmniej 3,5 kg/m² (ok. 2 mm)
Woda bezciśnieniowa: co najmniej 3,5 kg/m² (ok. 2 mm)
Woda opadowa zalegająca/woda naporowa: co najmniej 4,5 kg/m² (ok. 2,5 mm)
Uszczelnienia zgodnie z DIN 18195, część 7:
Bez wyłożeń ceramicznych: co najmniej 3,5 kg/m² (ok. 2 mm)
W zespoleniu z okładzinami z płytek ceramicznych i płyt: co najmniej 3,5 kg/m² (ok. 2 mm)
Należy nanieść wilgotną warstwę o grubości ok. 1,1 mm na każdy mm grubości warstwy po wyschnięciu.
Zużycie materiału przy nierównych podłożach nie jest uwzględniane w podanym opisie.

Obciążalność *) (odporność na):
• deszcz na powierzchniach nachylonych po ok. 6 godz., należy unikać obciążenia wodą stojącą
• ruch pieszy po ok. 1 dniu
• woda naporowa po ok. 7 dniach
• pokrycie płytkami po ok. 1 dniu*)
*) w temp. +20°C oraz przy 60 % wilgotności względnej powietrza

Podłoże:
Podłoże musi być nośne, w znacznym stopniu równe, lekko porowate i o otwartej strukturze. Musi być pozbawione gniazd
żwirowych, nadlewek, spękań oraz ostrych krawędzi, kurzu i materiałów zmniejszających przyczepność, np. oleju, farby,
warstwy spiekowej oraz luźnych elementów. W przypadku uszczelnienia zespolonego pod wyłożeniami z płytek ceramicznych
należy przestrzegać wytycznych DIN 18157, Część 1 w zakresie przygotowania podłoża i aplikacji materiału.
Za odpowiednie podłoże uznaje się np. beton o gęstej strukturze, tynki PII i III, płyty gipsowo-kartonowe i włókienno-gipsowe, płyty cementowe, mury o całkowicie wypełnionych spoinach, jastrychy cementowe, asfalt lany o klasie twardości IC 10. Stosowane materiały budowlane muszą spełniać wymagania odpowiednich klas obciążenia. Podłoża makroporowate, jak np. betonowe płyty szalunkowe i
bloczki fundamentowe oraz nierówne mury wyrównać zaprawą cementową. Podłoża należy zwilżyć tak, aby powierzchnie
podczas nanoszenia były matowo-wilgotne. Silnie chłonne podłoża, jak beton komórkowy i podłoża zawierające gips dla poprawy przyczepności należy zagruntować preparatem ASO-Unigrund-GE lub ASO-Unigrund-K.
Przepusty zabezpieczyć kołnierzem pod zaprawy cienkowarstwowe o minimalnej szerokości na całym obwodzie 5 cm, wykonanym
z materiału nadającego się do klejenia, jak np. stal szlachetna, metal czerwony, PVC-U. W przypadku kołnierzy o niewielkich szerokościach (> 30 mm < 50 mm) w obszarach przejściowych kołnierza zaleca się wklejenie kształtki (manszety) uszczelniającej przy użyciu ASOFLEX-AKB-Wand. AQUAFIN 2K można stosować jako warstwę sczepną na starych, mocno związanych uszczelnieniach zawierających
bitum. Na uszczelnieniach należy wykonać obrzutkę, a po całkowitym wyschnięciu nałożyć grubowarstwowe powłoki bitumiczne w dwóch warstwach o grubości uwarunkowanej rodzajem obciążenia. Należy wykluczyć podsiąkanie wilgocią lub miejscowe obciążenia
wilgocią od strony negatywnej. W przypadku uszczelniania obszarów podsiąkających wilgocią każdorazowo zalecamy wykonanie uszczelnienia wstępnego przy użyciu AQUAFIN 1K. W zależności od obciążenia wilgocią należy nanieść jedną lub kilka warstw.
Zużycie AQUAFIN 1K przy obciążeniu wilgocią gruntową wynosi min. 1,75 kg/m², natomiast w przypadku obciążenia wodą opadową zalegającą min. 3,5 kg/m. W przypadku elementów betonowych obciążenie wilgocią od strony negatywnej należy wykluczyć, stosując INDUFLOOR-IB1240/1245. Przy zastosowaniu INDUFLOOR-IB1240/1245 wymagane zużycie wynosi 600–1000 g/m².

Aplikacja:
Przygotować podłoże zgodnie z odnośnymi wymaganiami danej klasy obciążenia.
Profile wykończeniowe krawędzi oraz kołnierze pod zaprawy cienkowarstwowe uszorstnić, oczyścić i odtłuścić acetonem.
Płynny składnik UNIFLEX B wlać do czystego pojemnika i mieszać ze składnikiem proszkowym aż do uzyskania jednorodnej,
niezbrylonej masy. Wymagany czas mieszania przy użyciu mieszadła (ok. 500–700 min-1) wynosi ok. 2–3 min.
W zależności od panujących warunków atmosferycznych, metod aplikacji i chłonności podłoża w celu osiągnięcia odpowiedniej
konsystencji można dodać maks. 5 % (=1,67 l/33,3 kg) czystej wody. Nawilżyć podłoże tak, aby w chwili nanoszenia AQUAFIN 2K było matowo-wilgotne. Silnie chłonne i lekko sypkie podłoża należy zagruntować ASO-Unigrund-GE lub ASO-Unigrund-
-K i pozostawić do wyschnięcia przed kolejnymi operacjami roboczymi. AQUAFIN 2K nanosić przez wcieranie pędzlem
lub szpachlowanie przynajmniej w dwóch warstwach. Drugi oraz kolejne etapy robocze można rozpocząć, gdy pierwsza
warstwa uzyska wytrzymałość na obciążenie ruchem pieszym lub aplikację kolejnych powłok (ok. 4 do 6 godz. w temp. +20
°C/63 %). Warstwa o równomiernej grubości osiągana jest przy użyciu kielni zębatej 4 -6 mmi i późniejszym wygładzeniu.
Należy unikać nanoszenia w jednym zabiegu ilości większych niż 2 kg/m², ponieważ z uwagi na wysoką zawartość środka
wiążącego w warstwie uszczelniającej mogą powstawać rysy. Alternatywnie, aplikację AQUAFIN 2K można przeprowadzić
metodą natryskową przy użyciu odpowiedniego urządzenia natryskowego, np. HighPump M8 (pompa perystaltyczna),
HighPump Small lub High-Pump Pictor (pompa ślimakowa).
Wodoszczelne spoiny dylatacyjne i łączące wykonuje się przy zastosowaniu odpowiednich taśm uszczelniających, opisanych
w sekcji składniki systemu. AQUAFIN 2K należy nanieść na mostkowane spoiny kielnią o uzębieniu 4-6 mm warstwą o 2 cm
szerszą niż taśma uszczelniająca. ASO-Dichtband-2000/-S nałożyć na świeżą warstwę i dokładnie wcisnąć gładką kielnią
lub rolką dociskową w warstwę uszczelniającą, nie pozostawiając pustych przestrzeni i pofałdowań. Należy zwrócić uwagę,
aby taśma została zatopiona i związana równomiernie na całej powierzchni! Klejenie należy przeprowadzić tak, by nie
doszło do odklejenia taśmy ASO-Dichtband-2000/-S na skutek oddziaływania wody. Na szczeliny dylatacyjne nałożyć w
formie pętli taśmę uszczelniającą ASO-Dichtband-2000/-S. Styki taśmy uszczelniającej należy skleić na całej powierzchni
przy użyciu AQUAFIN 2K z zakładem min. 5 -10 cm, nie pozostawiając pofałdowań i bezszwowo połączyć z warstwą
uszczelniającą powierzchnię. W przypadku zastosowania kształtek postępować analogicznie. Płytki ceramiczne lub płyty układa się przy zastosowania jednego z klejów do płytek wymienionych w sekcji składniki systemu. Warstwa uszczelniająca musi całkowicie stwardnieć
przed rozpoczęciem układania.
Alternatywnie do wklejania taśm (wykonywanie fasety):
Na styku ściany i posadzki nanieść zaprawę AQUAFIN 1K. Należy wykonać fasetę metodą „mokre na mokre” o minimalnym
promieniu ok. 4 cm przy użyciu zaprawy np . INDUCRET-BIS5/40, ewentualnie zaprawy cementowej (MG III) z dodatkiem
ASOPLAST-MZ. Po całkowitym związaniu uszczelnić,stosując AQUAFIN 2K.